Nga nga tetori 2015, Bashkimi Evropian (BE), imponon masa restriktive lidhur me shkeljen (mosrespektimin) e Marrëveshjes së Përzhinos dhe destabilimin e qëllimshëm të FYROM.

Të gjitha takimet mes zyrtareve të BE dhe FYROM, të caktuara per javet ne vijim shlyhen. Ftohen shtetet anëtare të BE-së që të ndjekin të njëjtën qasje. Bisedat me Maqedonine për cështjen e vizave dhe zgjerim, suspendohen në afat të pacaktuar kohor.

10 persona dhe 5 entitete, i nëhtrohen ngrirjes se pasurise dhe ndaleses per udhetim, per shkak te pergjegjesise se tyre ne vepra qe cënojnë apo kërcënojnë te drejtat njerezore dhe dinjitetin e qytetareve te FYROM, sikur dhe integritetin e saj territorial, sovranitetin dhe stabilitetin e vendit.

Ne tetor 2015, Keshilli vendosi te ngrine asestet e individeve pergjegjes, per keqpedorim te fondeve shteterore te FYROM.

Jean Claud Juncker