Kosovë-Shqipëri

Edhe Zvicra shtërngon rripin, nga 1 janari do të jetë ëndërr për shqiptarët

zvicra

Procedurat e azilit do të përshpejtohen. Këshilli Federal miratoi disa urdhra për të shpejtuar
procedurat e azilit. Ai gjithashtu specifikoi listën e vendeve të sigurta ku ben pjesë edhe
Shqiperia, Kosova, Maqedonia, Serbia etj.
Me këtë dëshmohet se Zvicra e shtrëngon rripin edhe me shume perballe emigrantëve
sidomos atyre nga Ballkanit, per te cilet pas 1 janarit të vitit të ardhshëm (2018) për ta
shkelur këtë vend do të jetë vetëm ëndërr, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga
Zvicra.

Lista e vendeve të sigurta: Kosova, Shqiperia, Maqedonia, Serbia, Mali i Zi…
Këshilli Federal ndryshoi dispozitat e tjera deri më 1 janar 2018. Ai specifikoi kriteret për të
caktuar shtetet ose rajonet për të cilat një kthim është në parim. Stabiliteti politik, prania e
kujdesit bazë mjekësor dhe karakteristikat e tjera specifike të vendit do të jenë vendimtare.
Agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Berna njofton se autoritet helvetike kane miratuar një
listë e vendeve që përmbushin këto kritere: përveç vendeve të BE-së, ajo përfshin Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Këshilli Federal do ta shqyrtojë atë në mënyrë periodike.

Përballë kritikave nga kantonet, Këshilli Federal për momentin ka hequr dorë nga ideja e
reformimit të financimit të ndihmës sociale për kuotat e refugjatëve. Por ai kaloi të mërkurën
disa urdhra për të shpejtuar procedurat e azilit.
Konfederata kishte propozuar të kompensojë kantonet për shtatë vjet në vend të pesë vetave
për marrjen e kuotave të refugjatëve, pavarësisht nëse gjejnë punë apo jo. Përkrahur nga PLR
dhe PDC, megjithatë, kantonet e konsideronin gjestin të pamjaftueshëm dhe kërkuan një
kujdes më të gjatë.

Një procedurë e thjeshtuar
Prej 1 janarit, një procedurë e thjeshtëzuar do të zbatohet për miratimin e planeve të
ndërtimit në modelin e asaj që bëhet në fushën ushtarake. Projektet do të miratohen nga
Departamenti Federal i Drejtësisë dhe Policisë (FDJP), i cili do të bëhet autoriteti i vetëm
kompetent në këtë fushë.

Departamenti, megjithatë, do të konsultojë komunat dhe kantonet – aktualisht kompetente –
individët privatë dhe autoritetet federale. Para paraqitjes së kërkesës për shqyrtim paraprak,
Sekretariati Shtetëror për Migrim do të jetë në gjendje të konsultojë në mënyrë joformale
kantonin dhe komunën përkatëse.
Hetimi i planeve të ndërtimit do të hapet nga FDJP dhe do të ndjekë procedurën e zakonshme
në fushën e ndërtimeve. Aplikimet për leje ndërtimi në nivel kantonal, të cilat nuk kanë
rezultuar me vendim të shkallës së parë para 1 janarit 2018, nuk do të ndiqen. Do të duhet të
kalojë nëpër procedurën e re.

Modeli i konsultimit parasheh që çdo autoritet i interesuar mund të paraqesë dhe të justifikojë
konkluzionet e tij në lidhje me projektet e planifikuara. Në rast të mospërputhjeve, do të
hapet një procedurë pajtimi për të arritur një marrëveshje. Popullsia do të jetë në gjendje të marrë një ide të projekteve që kanë të bëjnë me komunën e tyre gjatë një hetimi publik që do të zgjasë 30 ditë. Gjatë kësaj periudhe, ajo mund të paraqesë propozime ose kundërshtime. FDJP mund të organizojë seanca pajtimi. Për aq sa është e mundur, ligji kantonal do të merret parasysh. Dhe në rast të pakënaqësisë së vazhdueshme, mund të paraqitet ankesë në Gjykatën Federale Administrative, pastaj në Gjykatën Federale.

Ekziston edhe e drejta e shpronësimit. Ajo tashmë ekziston në zona të tjera, siç është ndërtimi
i autostradave. Sidoqoftë, Këshilli Federal nuk synon ta përdorë atë. “Kërkimi i akomodimit do
të bëhet me përparësi të parë për të zhvilluar zgjidhje konsensuale”, thotë qeveria.
Përveç kësaj, Sekretariati Shtetëror për Migrim po përgatit aktualisht me kantonet dhe
administratën federale një “plan të sektorit të azilit”. Duhet të përfshihen qendrat që kanë një
ndikim të rëndësishëm në planifikimin e përdorimit të tokës dhe mjedisin.

Zvicra gjithashtu do të paguajë më pak para për njerëzit pa shtetësi, statusi i të cilëve do të
jetë në të njëjtin nivel me atë të refugjatëve. Së fundmi, të dhënat mjekësore që vlerësojnë
nëse një aplikant mund të kthehen nga ajri do të duhet të shkatërrohen jo më vonë se një vit
pasi kërkesa është përfunduar.

To Top