Sipas Entit Shtetëror për Statistika në Maqedoni kanë problem që të sigurohet ushqim për 445.099 njerëz dhe që mesatarisht të kenë nga një shujtë në ditë.

Nga ana tjetër, në vit në Maqedoni hidhen rreth 12.000 ton ushqim i tepruar çka paraqet për rreth 26.000 qytetarë të kenë të kenë nga tri shujta në ditë.

Vlera se saj vlerësohet së paku 11.6 milionë euro çka mund të shfrytëzohet si program i ri për mbrojtje sociale.

Sipas studimit më të rij të “Programit të Kombeve të Bashkuara për mjedis jetësor” (UNEP), një e treta nga prodhimit ushqimor në botë ose rreth 1.3 miliardë ton përfundon në mbeturina.

Maqedonia edhe përkundrejt specifikës sociale dhe situatës ekonomike, nuk dallon nga vendet e zhvilluara për hedhjen e ushqimit. Rreth 30 për qind nga ushqimi i prodhuar ose importuar në Maqedoni, asnjëherë nuk konsumohet, sepse prishet menjëherë pas korrjes ose gjatë transportit. /

Loading...