Me ndryshimet në Kodin Zgjedhor, të gjitha mediat, televizionet, mediat e shkruara dhe mediat elektronike (portalet) nga 10 nëntori deri në 24 prill të vitit 2016 nuk mund të publikojnë reklama të financuara nga buxheti i Republikës së Maqedonisë, dhe nga buxhetet e komunave.

Ky nen (83)  i Kodit Zgjedhor ka hyrë në fuqi më 10 nëntor.

Loading...