Safit ZEQIRI

Me liberalizimin e tregtisë, ka më pak nevojë për të udhëtuar për të shijuar ushqime të shijshme ushqimore nga vendet e tjera, të cilat gjithnjë e më shumë mund të gjenden në dyqane, në shumë pjesë të botës. Megjithatë, jo të gjitha produktet ushqimore marrin të njëjtat kushte për qasje në treg.

Kjo është për shkak të vazhdueshmërisë së lobeve të fuqishme të fermave në vendet ku nuk do të ishin konkurruese pa subvencione apo masa mbrojtëse kufitare. Por, kjo mund të vijë edhe nga shqetësimet lidhur me shëndetin në lidhje me importet e ushqimit. Për të shmangur arsyen e fundit që është një argument i fshehur për proteksionizmin absolut, vendet kanë zhvilluar një sërë standardesh ndërkombëtare mbi sigurinë e ushqimit. Këto standarde i përkasin kategorisë së butë të ligjeve, ndërsa angazhimet e liberalizimit të tregtisë janë mishëruar në traktate formale të detyrueshme, qoftë në nivel multilateral brenda Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT), ose në nivel rajonal ose dypalësh.

Çështja kyçe, megjithatë, është nëse dhe nëse po, si këto dy kategori të instrumenteve janë integruar, ose të përzier, në një tërësi koherente, për të cilën do të përqendrohemi këtu në situatën në nivel multilateral për anëtarët e OBT-së.
Agjencia kryesore për zhvillim të standardeve ndërkombëtare është Komisioni i Codex Alimentarius, një institucion i krijuar në vitin 1961 së bashku nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) dhe Organizata Ushqimore dhe Bujqësore (OUB). Ai përpunon standardet që janë rënë dakord në disa komisione ku ekspertë të shëndetësisë nga agjencitë qeveritare takohen në një mjedis të ngjashëm me klubin.

24550426_10210724150966491_1076836509_n

Nuk kishte asnjë lidhje të qartë mes këtyre standardeve dhe rregullave të liberalizimit të tregtisë përpara krijimit të OBT-së në mesin e viteve 1990. Me të u bë miratimi i anëtarëve të një marrëveshjeje të re për zbatimin e masave sanitare dhe fitosanitare (Marrëveshja SPS). Kjo marrëveshje specifikon fushën dhe kushtet e masave sanitare dhe fitosanitare të marra nga anëtarët që janë “të domosdoshëm për mbrojtjen e jetës njerëzore, të kafshëve ose të bimëve ose të shëndetit” (neni 2.1 i SPS). Kjo përfshin rregullat për të mbrojtur “… nga rreziqet që vijnë nga aditivët, ndotësit, taksinët ose organizmat që shkaktojnë sëmundje në importet e ushqimit, pijeve dhe ushqimeve të kafshëve”, si dhe “për të parandaluar ose kufizuar dëmtime të tjera … nga hyrja, dëmtuesve “, (Marrëveshja SPS, Aneksi A, paragrafi 1).
Çdo masë e marrë nga një anëtar duhet të “bazohet në parimet shkencore” dhe nuk duhet të “ruhet pa dëshmi të mjaftueshme shkencore” (Marrëveshja SPS, Neni 2). Këtu lidhet lidhja me Kodeksin. Në të vërtetë, “për të harmonizuar masat sanitare dhe fitosanitare në një bazë sa më të gjerë të mundshme, Anëtarët do të bazojnë masat e tyre sanitare ose fitosanitare në standardet ndërkombëtare, udhëzimet ose rekomandimet.” (Neni 3.1) Marrëveshja në mënyrë eksplicite përmend se ” standardet, udhëzimet dhe rekomandimet e krijuara nga Komisioni i Codex Alimentarius kanë të bëjnë me aditivët e ushqimit, mbeturinat e drogës veterinare dhe mbeturinat e pesticideve, ndotësit, metodat e analizës dhe marrjes së mostrave, dhe kodet dhe udhëzimet e praktikës higjienike “(Aneksi A, paragrafi 3). Lidhja midis Kodeksit dhe një marrëveshjeje e OBT-së ndryshoi natyrën e standardeve të Kodeksit nga opsionalisht në pothuajse të detyrueshme (të paktën si standarde), sa anëtarët e OBT-së duhet t’i përdorin ato si bazë teknike për masat e sigurisë dhe shëndetit.

Kjo ka prodhuar një sërë efektesh interesante dhe në hartimin e politikave në Kodeks dhe në nivel kombëtar. Në nivel kombëtar, puna e agjencive rregullatore shëndetësore është ndikuar gjithnjë e më shumë nga ministritë e tregtisë. Në përgatitjen e punës së Komiteteve të veçanta të Kodeksit, koordinimi i brendshëm u rrit me rolin e interesave tregtarë. Në nivel ndërkombëtar, vendosja e standardeve brenda Kodeksit është bërë e politizuar, duke çuar në një shtim të rekursit ndaj procedurave të votimit, duke u larguar nga parimi i konsensusit në Komision. Ndërrimet drejt përqafimit të më shumë konsideratave të politikës tregtare kanë qenë më të dukshmet në punën e Komiteteve të ndryshme për standardet specifike të ushqimit (puna mbi etiketimin e ushqimit, mbi produktet e kakaos dhe çokollatë ose mbi ujë mineral natyror etj.). Disa nga punimet e Komiteteve u bënë plotësisht të paralizuar. Për shembull, Komiteti i Etiketimit të Ushqimit është bllokuar për gjetjen e standardeve të përbashkëta etiketimi për produktet e prodhuara me organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ).

A do të kishte ndodhur ky bllokim i shkurtër lidhja me marrëveshjet e OBT-së? Kjo është një çështje e vështirë kundërfaktuale, por bllokimi i tanishëm i këtyre çështjeve si në komisionet e Kodeksit, ashtu edhe në negociatat e OBT-së ose proceset e gjykimit mund të japë argument për ata që mendojnë se përzierja e ligjit të butë dhe të vështirë në ushqim dhe tregti mund të mos ketë qenë optimale .